28111962546_b40d984034_b
Informační systém

Stanovisko fóra Transparentní věda k aktuálnímu stavu IS VaVaI

Stanovisko Fóra Transparentní věda k aktuálnímu stavu Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI)

Naše stanovisko k části Sběr dat do IS VaVaI

Bělobrádkův úřad neplní svou zákonnou povinnost provozovatele, kterou je poskytnutí programového prostředku pro kontrolu dodávek dat do IS VaVaI – CEP, RIV, VES a CEA a pro generaci průvodky a neumožňuje tím plnění zákonných povinností poskytovatelům dodávajícím data do IS VaVaI. Poskytovatelé nemohli dodržet zákonný termín 7. 9. 2016 pro dodání dat do RIV, nemohli předávat dodávky dat o projektech do CEP a tím uvolňovat účelovou podporu pro příjemce – a tento stav zřejmě přetrvává. Nasvědčuje tomu poslední kusá informace k nové webové kontrolní službě.

Zásadní je, že chystaný způsob sběru dat do IS VaVaI je v ostrém rozporu s postupem, jak jej pro provozovatele, tak pro poskytovatele jednoznačně stanovuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízení vlády č. 397/2009 Sb. a provozní řád IS VaV. Informace o chystaném způsobu sběru dat a informace pro poskytovatele o způsob sběru dat uvedené  v „Dokumentech k administraci obsahu formulářů “ zveřejněných rovněž na webových stránkách IS VaVaI si neodpovídají.

Změna ve způsobu sběru dat (inkrementální sběr namísto dávkového sběru) povede s velkou pravděpodobností k výraznému snížení přehlednosti o dodaných datech jak pro poskytovatele, tak pro jednotlivé příjemce. To ve svém důsledku může vést k jen těžko řešitelným datovým problémům. Protože přehled kontrolních testů není zveřejněn, není možné zjistit, zda původní úroveň kvality dat, která budou zařazována do IS VaVaI, bude zachována.

Z našeho pohledu je sběr dat do IS VaVaI v rozkladu

Naše stanovisko k prezentaci veřejně přístupných dat IS VaVaI

I když se v současné době údaje o výzkumných záměrech již nesbírají (oblast IS VaVaI – CEZ), mají být s ohledem na transparentnost a kontinuitu údajů o veřejné podpoře poskytované na VaVaI veřejně přístupné. Tím, že nejsou prezentovány údaje o výzkumných záměrech, ze kterých pochází řada výsledků, přestala být transparentní vazba těchto výsledků na výzkumné záměry a tím i na příslušnou institucionální podporu.

Ve všech zpřístupněných oblastech bez výjimky došlo ke snížení transparence v poskytovaných informacích i ke snížení kvality poskytovaných informací. Uživatelský komfort se výrazně snížil.

Prezentace veřejně přístupných dat a export vybraných dat jsou z našeho pohledu nedostatečné. 

Naše stanovisko ke stavu hodnocení výsledků

Transparentnost informací o hodnocení výsledků se snížila.

Oprávněně se domníváme, že dojde k opětnému opoždění v hodnocení výsledků a harmonogram pro hodnocení výsledků 2015 a 2016 schválený vládou 13. 1. 2016 nebude splněn. S ohledem na současný stav IS VaVaI máme pochyby o věrohodnosti konečných výsledků hodnocení.

Vzhledem k tomu, že podle závěrečných výsledků hodnocení je výzkumným organizacím přidělována nemalá institucionální podpora, jde o alarmující stav. 

Naše stanovisko k vyjádření místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v dopise č.j. 10698/2016-OMP z 1. června 2016

https://avobloguje.files.wordpress.com/2016/06/dopis-isvav-belobradek.pdf

Realizace kroků při zprovoznění informačního systému tak, jak napsal vicepremiér Bělobrádek, nebyla naplněna.

Hodnocení 2015 i 2016 je ohroženo.

Svůj slib vicepremiér Pavel Bělobrádek evidentně nedodržel

Naše stanovisko k prohlášení místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka 2. srpna 2016 (zveřejněno na webových stránkách RVVI)

Prohlášení vicepremiéra Bělobrádka dne 2. 8. 2016, že „Informační systém výzkumu, vývoje a inovací jsme zprovoznili do dvou měsíců od ukončení starého systému“ se nezakládalo a dodnes nezakládá na pravdě. 

Naše stanovisko k živému vystoupení místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka 8. srpna 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=YfY-LJLwb2k.

Harmonogram zprovoznění nového IS VaVaI není zveřejněn, takže nelze posoudit, jak a zda je plněn. Jisté ale je, že dodnes (a tím spíše to platí pro 8. srpen 2016) IS VaVaI není funkční, uživatelský komfort částí, které byly zprovozněny, výrazně poklesl, dodavatelé dat nemají  k dispozici aplikaci pro vkládání dat a tvorbu datových dodávek,  SW prostředek pro kontrolu dat byl zveřejněn až v druhé polovině září 2016 a zřejmě je stále ještě vyvíjen, transparentnost informací týkajících se IS VaVaI výrazně poklesla, na informace poskytované webovou prezentací se nelze spolehnout.

Informace o stavu IS VaVaI, které podal vicepremiér Bělobrádek ve svém živém vystoupení dne 8. srpna 2016, se nezakládaly na pravdě.

Naše stanovisko k postupu sekce RVVI při zajištění provozu IS VaVaI

Podle zprávy v mediích ze 17. června 2016 (zdroj čtk) vyvodí vicepremiér Bělobrádek personální důsledky v případě, že do září 2016 nedostane úřad informační systém pod kontrolu.

http://www.denik.cz/z_domova/belobradek-informacni-system-pro-vedu-bude-fungovat-20160617.html

Z našeho popisu skutečného stavu IS VaVaI ke konci září 2016 je patrné, že stav IS VaVaI je neutěšený a očekáváme, že budou vyvozeny personální důsledky.

Postup sekce vicepremiéra Bělobrádka při zajištění provozu a rozvoje IS VaVaI a následnou snahu znovu vyvíjet již vyvinuté a letitým bezproblémovým provozem ověřené považujeme za její další selhání.

Domníváme se, že šetřit by se mělo na správných místech.

Šetření na úkor kvality systému, který je pro českou vědu klíčový, není podle našeho názoru to správné místo.

Domníváme se, že veřejnosti, zejména pak odborné veřejnosti, jde především o to, aby měla ke své práci k dispozici kompletní a spolehlivé informace.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *