slide-img
Informační systém

Nejasnosti kolem nové webové kontrolní služby

Na webu RVVI se 19.9. objevila novinka:“Spuštěna utilita Webová kontrolní služba“ s tímto textem:

V rámci dalšího rozvoje systému RVVI.cz a modernizace IS VaVaI 2.0 byla zprovozněna Webová kontrolní služba na dávkové soubory RIV. Testovat můžete samotný soubor typu .VAV nebo více souborů typu .VAV zabalených v archivu typu .ZIP. Vnitřní struktura archivu by správně neměla obsahovat jiné soubory než typu .VAV, ale pokud se zde budou vyskytovat, budou ignorovány. Maximální velikost nahrávaného souboru je 50 MB.

Z Vašeho lokálního disku vyberte soubor, který má projít kontrolou. Následně lze importovat pouze nové záznamy RIV, tedy záznamy neexistující v aktivní databázi, nad kterou se vyhledává. Pokud by se takový výsledek nacházel v souboru .VAV, bude ignorován, ve výpisu budete o tomto informováni. Stejně tak o nalezených chybách s informací, jakého druhu chyba je.

Již brzy bude možné importovat data RIV do IS VaVaI 2.0 a to v podobě tří typů dávek (dávka nových výsledků, dávka opravovaných výsledků a dávka vyřazovaných výsledků) v zachované xml podobě.

Další informace budeme průběžně publikovat, včetně návodů k obsluze“.

Při vstupu do webové kontrolní služby (nabídka pro data CEP aRIV) pak najdeme tuto informaci:

Vyberte Informační oblast, ve které chcete dané soubory kontrolovat a vyberte z Vašeho lokálního disku soubor, který má projít kontrolou. Testovat můžete samotný soubor typu .VAV nebo více souborů typu .VAV zabalených v archivu typu .ZIP. Vnitřní struktura archivu by správně neměla obsahovat jiné soubory než typu .VAV, ale pokud se zde budou vyskytovat, budou ignorovány. Maximální velikost nahrávaného souboru je 50 MB.

Import nahlásí chybu validace RIV, pokud v registru subjektů nebude existovat předkladatel. Nejprve je třeba zažádat o vložení a schválení nového subjektu.

Importovat lze pouze nové záznamy CEP a RIV, tedy záznamy neexistující v aktivní databázi, nad kterou se vyhledává. Pokud by se takový projekt nebo výsledek nacházel v souboru .VAV, bude ignorován. Pokud by záznam čekal ve frontě na schválení pracovníky Úřadu vlády, pak jeho opětovné vložení provede výmaz starých dat z fronty a nahradí je aktuálními daty ze souboru.“

 

Informace v novinkách a informace k webové kontrolní službě vyvolávají nejistotu, co a jak je vlastně kontrolováno, zda jde o kontrolu dat nebo o import dat do IS VaVaI a zda je vůbec nová webová kontrolní služba funkční.

Zde jsou některé zásadní otázky.

Funguje vůbec webová kontrolní služba nebo bude „již brzy“ fungovat? Máme si tedy počkat na další informace včetně návodu k obsluze, ale dokdy? (Poskytnutí kontrolní služby dodavatelům dat je jedna ze zákonných povinností provozovatele).

Co je vlastně nová webová kontrolní služba? Jde o import zkontrolovaných dat do databáze IS VaVaI nebo o kontrolu dodávky dat? Podle zákona o VaV a příslušného prováděcího předpisu musí poskytovatel zkontrolovat každou svoji dodávku dat SW prostředkem poskytnutým provozovatelem a zkontrolovanou dodávku dat společně průvodkou (výstup z kontrolního programu) předá poskytovatel provozovateli (na Úřad vlády). Bez potvrzení o provedené kontrole (průvodky dodávky) nemůže být dodávka zařazena do databáze IS VaVaI.

Zákon o VaV stanovuje rovněž postup při sběru dat. Podrobně je tento postup popsán i v dokumentech platných pro rok sběru 2016 a dodávaná data nejen do RIV a CEP, ale i do VES a CEA. Je v rozporu postupem naznačeným v informacích o nové webové kontrolní služby. (Dokumenty jsou zveřejněny na webové stránce RVVI.)

Jak si lze webovou kontrolní službu „vyzkoušet“ bez toho, že kontrolovaný soubor se automaticky zařadí do „fronty“ jako čekatel na schválení pracovníky Úřadu vlády? Z textu uvedeného u nové webové kontrolní služby to není jasné.

 Co to je míněno „novým“ projektem / „novým“ výsledkem? Např. stejný výsledek je často dodán vícekrát, např. rozdílnými předkladateli, stejným předkladatelem prostřednictvím rozdílných poskytovatelů, jiným předkladatelem v jiném roce sběru (tzv. dodatečné dodání výsledku).

 Co je míněno záznamem čekajícím ve frontě? Vzhledem k tomu, že za veškerá data v dodávce odpovídá ze zákona poskytovatel, není možné, aby zařazení dat do IS VaVaI probíhalo po jednotlivých záznamech s tím, že některé záznamy budou případně ignorovány. Jaký bude mít poskytovatel doklad o zařazení své dodávky dat do IS VaVaI?

 Kde je informace o případech, kdy kontrolní služba nalezne chybu v kontrolované dodávce? Bude také importována? Jak bude vypadat výpis o chybě pro dodavatele dat? Bude moci dodavatel chybu opravit nebo bude čekat ve frontě, až dostane oznámení od pracovníků Úřadu vlády, že data nebyla přijata? Dříve vyrobila kontrolní služba hlášení o chybě s přesným popisem místa chyby a popisem chyby v kontrolované dodávce, dodavatel mohl dodávku před zasláním k zařazení do IS VaV opravit a bezchybnou pak společně s průvodkou vygenerovanou kontrolní službou předat provozovateli.

 Jak je to s frontou, ve které čeká záznam (?) na schválení pracovníky Úřadu vlády? To budou pracovníci Úřadu vlády schvalovat záznam po záznamu? Někteří poskytovatelé dodávající data do RIV předávají sadu (až stovky) dodávek za „své“ příjemce s celkem řádově tisíci záznamy. Dříve provozovatel zařadil do IS VaVaI každou celou dodávku, která splnila podmínku pro zařazení do systému (tj. byla opatřena průvodkou a platný kontrolní program v ní nenalezl chybu) a o jejím zařazení informoval poskytovatele. To zaručovalo, že měl provozovatel i poskytovatel jasný přehled o všech dodaných a zařazených datech.

A jak bude v stanoveno datum dodání do IS VaVaI? (Např. u výsledků dodávaných do RIV je to významný údaj.)

 Jaký bude mít dodavatel dat doklad o obsahu, bezchybnosti a termínu dodání svých dodávek dat? O průvodce dodávky dat se v informacích k webové službě vůbec nehovoří. Průvodka dodávky dat do IS VaVaI má být vytvořena kontrolní službou se všemi potřebnými náležitostmi (číslo jednací, výsledek kontroly, kryptografické kontrolní součty souboru atd.). Průvodka je nezbytnou součástí každé dodávky dat do všech oblastí (sekcí) IS VaVaI.

Jaký je rozsah prováděných kontrol a kdy bude zveřejněn? Původní kontrolní služba obsahovala 4902 kontrolních testů (jak jei uvedeno v Koncepci VaVaI na roky 2016 – 2020), jejich přehled byl veřejně přístupný. Je žádoucí, aby seznam kontrolních testů prováděných novou kontrolní službou byl rovněž veřejně dostupný. Pokud nová kontrolní služba neprovádí stejně důkladné datové kontroly jako ta odstavená, pak se do databáze IS VaVaI mohou dostat záznamy s chybami a tím dojde ke znehodnocení kvality DB, která bude jen těžko napravitelná, zveřejněné informace budou nespolehlivé.

Kde je kontrolní služba pro dodávky dat do VES a CEA?

Podle zákona o  VaV musí být kontrolovány dodávky dat do všech oblastí IS VaVaI.

 

Z á s a d n í   v y j á d ř e n í   k   n o v é   w e b o v é   k o n t r o l n í    s l u ž b ě

Způsob sběru dat a jejich zařazení do IS VaVaI jednoznačně stanovuje zákon o VaV spolu s příslušným nařízením vlády a provozním řádem IS VaVaI.

Z textu kontrolní služby je zcela zřejmé, že nově nastavený způsob sběru dat a jejich zařazení do IS VaV je v rozporu s platným zákonem o VaV.

Pokud nedojde ke změně zákona o VaV, je povinností provozovatele jej dodržovat.

Navíc navržený způsob sběru dat do IS VaV by způsobil zcela jistě výrazné snížení přehledu poskytovatelů, jaká data byla předána a zařazena do IS VaVaI a k obtížně řešitelným situacím jak při sběru dat, tak při jejich zpracování v centrální databázi IS VaVaI.

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *