Informační systém

Bělobrádkův úřad neplní zákon o VaV

Na webové stránce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), za jehož provoz a vývoj odpovídá Bělobrádkův úřad, si můžeme přečíst prohlášení, že zveřejněním údajů z IS VaVaI plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009.

Provozovatel má ale další zákonné povinnosti.

Je to především dodržování předepsaného postupu při převzetí dat od poskytovatelů a jejich zařazení do IS VaVaI, jak jej jednoznačně stanovuje zákon č. 130/2002 Sb. a § 6 a §8 nařízení vlády č. 397/2009 Sb.o VaV. Způsob sběru dat do IS VaVaI je jednotný pro všechny oblasti IS VaVaI. Pro poskytovatele a jednotlivé oblasti IS VaVaI je popsán rovněž na webové stránce IS VaVaI v „Dokumentech k administraci formulářů“ platných pro rok 2016 takto:

„Je nezbytné respektovat zásady dávkového sběru a zpracování dat, podle kterých je pouze poslední dodaná verze určité dodávky dat platnou verzí (tzn., že nahrazuje všechny předcházející verze této dodávky dat) a je zveřejněna v rámci veřejně přístupných údajů IS VaVaI.

Dodávky dat musí být jednotlivými poskytovateli dodány ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2016 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI vytvořená kontrolní službou.“

A jaká je skutečnost?

Až do 18. září 2016 provozovatel neplnil svou zákonnou povinnost (neposkytoval kontrolní službu) a tím bránil poskytovatelům dat plnit jejich zákonné povinnosti. Poskytovatelé nemohli splnit povinnost dodat údaje o výsledcích do RIV v zákonném termínu 7. 9. 2016, nemohli dodat údaje o projektech do CEP a tím ani uvolnit účelové prostředky příjemcům.

To, že se mezi zveřejněnými údaji o veřejných soutěžích objevily soutěže vyhlášené např. v srpnu 2016, je přinejmenším podivné … v té době nebyla kontrolní služba pro kontrolu dat a generování průvodky dispozici. Dodržuje poskytovatel v případě dodávek dat do VES zákon o VaV?

Na webové stránce IS VaVaI lze najít je pouze dokument „Informační oblast VES“ obsahující předpis pro dodávání dat do IS VaVaI – VES. Jiné informace o způsobu sběru dat do VES nejsou zveřejněny. Výše uvedené zásady sběru dat, jak vyplývá i ze jmenovaného dokumentu, ale platí i pro dodávaná data do IS VaVaI – VES.

Dne 19. září 2016 byla zveřejněna webová kontrolní služba pro RIV (od 23. září i pro CEP) a tyto informace k ní uvedené v Novinkách dne 19 9. 2016:

„v rámci dalšího rozvoje systému RVVI.cz a modernizace IS VaVaI 2.0 byla zprovozněna Webová kontrolní služba na dávkové soubory RIV. Testovat můžete samotný soubor typu .VAV nebo více souborů typu .VAV zabalených v archivu typu .ZIP. Vnitřní struktura archivu by správně neměla obsahovat jiné soubory než typu .VAV, ale pokud se zde budou vyskytovat, budou ignorovány. Maximální velikost nahrávaného souboru je 50 MB.

Z Vašeho lokálního disku vyberte soubor, který má projít kontrolou. Následně lze importovat pouze nové záznamy RIV, tedy záznamy neexistující v aktivní databázi, nad kterou se vyhledává. Pokud by se takový výsledek nacházel v souboru .VAV, bude ignorován, ve výpisu budete o tomto informováni. Stejně tak o nalezených chybách s informací, jakého druhu chyba je.

Již brzy bude možné importovat data RIV do IS VaVaI 2.0 a to v podobě tří typů dávek (dávka nových výsledků, dávka opravovaných výsledků a dávka vyřazovaných výsledků) v zachované xml podobě.

Další informace budeme průběžně publikovat, včetně návodů k obsluze.

Není jasné, co znamená „ již brzy“. Žádné další informace dosud publikovány nebyly, ani návod k obsluze. Není jasné, proč se u SW prostředku pro kontrolu dodávek dat mluví o importu dat do IS VaVaI, není žádná zmínka o generaci průvodky k předávaným datům. Co však jasné je, že zavedením tří typů dodávek není nerespektován způsob sběru daný výše jmenovaným zákonem a nařízením vlády.

Zákon a nařízení vlády stanovuje dávkový způsob sběru dat. Při dávkovém způsobu sběru dat má poskytovatel i provozovatel stále jasný přehled o dodaných datech do IS VaVaI – jsou to ty, které byly dodány v daném roce sběru v poslední dodané verzi souboru (dodávce). To vylučuje spory o tom, co bylo předáno nebo nepředáno, co bylo zařazeno nebo nezařazeno. Dokladem k tomu je oficiální dokument (průvodka). Navíc případné úpravy (tj. přidání nových záznamů, vyřazení záznamů, oprava v údajích nějakého záznamu) jsou snadné. Změny promítne dodavatel do stávající verze a nově vzniklou verzi dodávky po kontrole společně s průvodkou předá provozovateli.

Stojí snad Bělobrádkův úřad nad platným zákonem o VaV a může si dovolit jej porušovat?

Může požadovat od poskytovatelů, aby ve věci předávání údajů do IS VaVaI také porušovali platný zákon o VaV?

 

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *